Junior Clerk Question Paper (09-04-2023) / Previous Year Question Paper With Solution - Study For Buddies

Saturday, March 16, 2024

Junior Clerk Question Paper (09-04-2023) / Previous Year Question Paper With Solution

JUNIOR CLERK QUESTION PAPER (09-04-2023)
PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER WITH SOLUTION
Gujarati1. જુદા પડતા વાક્યનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ખોટું બોલ મા.
(B) મને સાંભરે મા.
(C) રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે.
(D) અસત્યને પંથે જજે મા.

2. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ કોણ છે?

(A) ન્યાયમૂર્તિ દીપક મિશ્રા
(B) ન્યાયમૂર્તિ અરુણ મિશ્રા
(C) ન્યાયમૂર્તિ ડી. વાય. ચંદ્રચૂડ
(D) ન્યાયમૂર્તિ તરુણ ગોગોઈ

3. રાજા અને વંશ વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો:

   

ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 1, 2 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2
(D) 1, 2, 3 અને 4

4. પંચાયતી રાજ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી દર પાંચ વર્ષે કરવામાં આવે છે.
(2) કોઈ પંચાયતી રાજ સંસ્થાનું તેની નિયત મુદ્દત પૂર્ણ થવાના બે વર્ષ પહેલાં વિસર્જન કરવામાં આવે તો વિસર્જનની તારીખથી છ માસની અંદર ચૂંટણી કરવી ફરજિયાત છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું/ કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફ્ક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

5. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નર કોણ છે?
 
(A) શક્તિકાન્તા દાસ
(B) વિરલ ઉપાધ્યાય
(C) ઊર્જિત પટેલ
(D) રઘુરામ રાજન

6. ગુજરાત બજેટ 2023-24 બાબતે નીચેનાં વિધાનો ચકાસો.

(1) આ બજેટમાં આદિજાતિઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે ‘મુખ્યમંત્રી આદિમ જાતિ સર્વાંગી ઉત્કપં યોજના'ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 
(2) આ બજેટમાં બાંધકામ કામદારોના કલ્યાણ માટે 'મુખ્યમંત્રી શ્રમિક બસેરા યોજના' જેવી નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 
(3) આ બજેટમાં PMJAY-MA હેઠળ પરિવાર દીઠ વાર્ષિક વીમા કવચ મર્યાદા 5,00,000 થી વધારીને 10,00,000 કરવાની જાહેરાત થઈ છે. 
(4) આ બજેટમાં નાણામંત્રીએ ગુજરાતનાં કુલ વીજઉત્પાદનમાં રિન્યુએબલ એનર્જીનું યોગદાન વધારીને 42% કરવાની જાહેરાત કરી છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 3 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2
(D) 1, 2, 3 અને 4

7. એક વેપારી ₹50,000 ની વસ્તુ 10 ટકા નફો કરી અને ₹1 લાખની વસ્તુ 4 ટકા ખોટ કરીને વેચે છે, તો તેને.

(A) 0.67 ટકા નફો થશે
(B) 0.87 ટકા નફો થશે
(C) 0.67 ટકા ખોટ થશે 
(D) 0.87 ટકા ખોટ થશે

Solution : 

(નફો) = Rs.50,000*10%
         = Rs.5,000

(ખોટ) = Rs.1,00,000*4%
          = Rs.4,000

એટલે     + 5000 (નફો) 
              - 4000 (ખોટ)
            ---------------
            + 1,0000 (નફો)

હવે, 50,000 ની અને 1 લાખ ની વસ્તુ લીધી એટલે ટોટલ 1,50,000 ની વસ્તુ લીધી. 
અને 1,50,000 ઉપર 1000 નો આપણાને નફો થયો.
તો % માં કેટલો થાય?

= 1,000*100/1,50,000
= 0.67 ટકા નફો થશે

8. Why __________ Abha live in the orphanage?

(A) is
(B) do
(C) has
(D) did

9. He __________ a small creeper at the foot of the tree.

(A) see
(B) show
(C) notice
(D) noticed

10. જોડણીનો અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ડોશી, બચાઉ
(B) ડોસી, બચાવ
(C) ફુલ, સૂરાવલિ
(D) ફુલ, ફુલ્લ

11. નીચે આપેલા સ્વર અને વ્યંજન માટે ક્રમની રીતે અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો

(A) ત થ દ ધ
(B) ફ બ ભ મ
(C) ડ ઢ ણ ત
(D) ઉ ઊ એ ઓ

12. વર્ષ 2022ની શાંધાઈ કો-ઓપરેટિવ ઓર્ગેનાઇજેશનની શિખર બેઠક કયાં શહેરમાં યોજવામાં આવી હતી ?

(A) સમરકંદ
(B) નવી દિલ્હી
(C) શાંઘાઈ
(D) દુશાનબે

13. જોડકાં જોડો.


સાંધાનો પ્રકાર શરીરના કયા ભાગમાં આવેલ છે તેને જોડતાં નીચેના જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

(A) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ખ, 4 - ગ 
(B) 1 - ક, 2 - ખ, 3 - ઘ, 4 - ગ 
(C) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ 
(D) 1 - ખ, 2 - ગ, 3 - ઘ, 4 - ક 

14. જોડકાં જોડો.


મૂળભૂત અધિકારો અને તેના અનુચ્છેદને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

(A) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ખ, 4 - ગ 
(B) 1 - ક, 2 - ખ, 3 - ઘ, 4 - ગ 
(C) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ 
(D) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ગ, 4 - ખ 

15. સર્વોચ્ચ અદાલતે તાજેતરમાં આપેલ ચુકાદા મુજબ ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણુક કોની ભલામણથી કરવાની થાય છે?

(A) મંત્રી મંડળ
(B) વડાપ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા અને કાયદા પ્રધાનની બનેલી સમિતિ
(C) વડાપ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા અને ગૃહ પ્રધાનની બનેલી સમિતિ
(D) વડાપ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા અને સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની બનેલી સમિતિ

16. વિટામિન તથા ખનીજ ઘટકની ત્રુટિને કારણે થતાં રોગો / વિકૃતિ અંગે જોડકા જોડો. 

વિટામિન તથા ખનીજ ઘટકની ત્રુટિને કારણે થતાં રોગો/ વિકૃતિને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.


(A) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ગ, 4 - ખ
(B) 1 - ઘ, 2 - ગ, 3 - ક, 4 - ખ 
(C) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ખ, 4 - ગ 
(D) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ 

17. 100 વિધાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ 40 છે. પાછળથી ખબર પડી કે એક વિધાર્થીના ગુણ 63 હતા, પરંતુ ભૂલથી 83 ધ્યાને લેવામાં આવ્યા હતા તો સાચા સરેરાશ ગુણ કેટલા હશે? 

(A) 39
(B) 39.5
(C) 39.7
(D) 39.8

18. The tourist were __________ to see the beautiful lake.

(A) amazing
(B) amazed
(C) too amaze
(D) to amaze

19. "Don't you _________?," replied the wise bird.

(A) saw
(B) see
(C) has seen
(D) to see

20. નીચે આપેલાં ઉદાહરણોમાં જુદા પડતાં ઉદાહરણના અલંકારનો પ્રકાર જણાવો.

1. કતારગામની પાપડી જેવી આંખ્યું આ અણીયાળી
2. તું વલસાડી હાફુસ જેવી .. ચોરવાડની કેસર કેરી
3. જીભ તારી મરચું ગોંડલ શી બોલે તીખું તમતમ
4. તું ગરમ મસાલેદાર ખાટીમીઠી વાનગી

(A) રૂપક
(B) સજીવારોપણ
(C) ઉત્પ્રેક્ષા
(D) ઉપમા

21. જુદા પડતા રૂઢિપ્રયોગનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) પેટ પાટણ જવું
(B) પેટ દાબીને રહેવું
(C) પેટમાં આગ ઊઠવી
(D) પેટ પેટલાદ જવું

22. ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ જતાં નીચેની પૈકી પર્વતમાળાનો કયો ક્રમ સાચો છે?

(A) સહ્યાદ્રી, શિવાલિક, વિંધ્યાચલ, અરવલ્લી
(B) અરવલ્લી, વિધ્યાચલ, સહ્યાદ્રી, શિવાલિક
(C) વિધ્યાચલ, અરવલ્લી, સહ્યાદ્રી, શિવાલિક
(D) શિવાલિક, અરવલ્લી, વિંધ્યાચલ, સહ્યાદ્રી

23. 1857ના વિપ્લવ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો.

(1) વિપ્લવની શરૂઆત 10 મે 1857ના રોજ મેરઠથી થઈ.
(2) મેરઠમાં વિપ્લવ ફાટી નીકળ્યો તે પૂર્વે બરાકપૂરમાં મંગલ પાંડે શહિદ થયા હતા. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

24. ભારતીય સંસદીય પ્રણાલી અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

1. મંત્રીમંડળ વિરૂદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ માત્ર લોકસભામાં પસાર થઈ શકે.
2. રાષ્ટ્રપતિ રાજયસભાના સભ્ય હોવા જોઈએ.
3. વડાપ્રધાન લોકસભાના સભ્ય હોવા જોઈએ.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 1 અને 3
(D) 1, 2 અને 3

25. ભારતમાં કુદરતી વાયુ અને ખનીજ તેલ કયાં કયાં રાજ્યોમાં મળે છે?

1. ગુજરાત
2. આસામ
3. મહારાષ્ટ્ર
4. આંધ્ર પ્રદેશ

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

26. પર્યાવરણને બચાવવાના હેતુ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયત્નો સંબંધિત નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

1. બોન સંમેલન વન્ય પ્રાણીઓની સ્થળાંતરિત પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ પરત્વેનું સંમેલન છે.
2. સ્ટોકહોમ સંમેલન સતત કાર્બનિક પ્રદૂષકો (Persistent Organic Pollutants) પરત્વેનું સંમેલન છે.
3. મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલ છે.
4. ક્યોટો પ્રોટોકોલ ઓઝોન સ્તરને ક્ષીણ કરનારા પદાર્થો પરત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ પ્રોટોકોલ છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 3 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2
(D) 1, 2, 3 અને 4

27. એક વર્ગમાં 20 છોકરા અને 30 છોકરીઓ ભણે છે. છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ 150 સેન્ટીમીટર તથા છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ 145 સેન્ટીમીટર છે. આખા વર્ગનાં છોકરા - છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ કેટલી હશે? 

(A) 147
(B) 147.5
(C) 148
(D) 148.5

Solution : 

20 - છોકરા
30 - છોકરીઓ
150 - છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
145 - છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ

20         :          30 (જીરો જીરો સામસામે ઉડી ગયા)
2           :          3

20 છોકરા અને 150 છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
(20*150) = 3,000

30 છોકરીઓ અને 145 છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
(30*145) = 4350

ટોટલ 3000+4350 = 7350

હવે, ટોટલ છોકરા અને છોકરીનો સરવાળો
(20 + 30) = 50

7350/50 = 147

Solution number 2 : 

છોકરા અને છોકરીનો સરેરાશ 2 : 3
150 છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
145 છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ

150 અને 145 બંનેનું એવરેજ જોઈએ તો વચ્ચે કયું પદ મૂકવું?

150 છોકરાઓની ઊંચાઈ : 145 છોકરીઓની ઊંચાઈ

                                 147

છોકરાનો સરેરાશ 2           : છોકરીનો સરેરાશ 3

150 - 147 = 3
147 - 145 = 2 

28. One day, when I was going towards my boat, I was surprised __________ a footprint of a man on the sand.

(A) saw
(B) show
(C) to see
(D) showed

29. How many days would it __________ for the train to reach New Delhi?

(A) took
(B) take
(C) will take
(D) taken

30. સાહિત્યકાર અને તેમની કૃતિઓ વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો:


ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

31. નીચેનાં વિકલ્પોમાંથી કયાં વિકલ્પમાં બધી જોડણી સાચી છે?

(A) નીતિ, જિજીવિષા, કલ્પનાતિત
(B) જૂનું, જુનવાણી, જબરદસ્ત
(C) નહિવત, ભુલ, મિઠાઈ
(D) પ્રાસંગિક, પ્રમાણિક, ભુગોળ

32. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે આ ભૂક્ષેત્ર સમાચારમાં છે. નીચેનાં પૈકી કયા દેશો યુક્રેનની સરહદે આવેલા છે?

1. બેલારુસ
2. એસ્ટોનિયા
3. પૉલેન્ડ  
4. હંગેરી
5. ફિનલેન્ડ
6. રોમાનિયા

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2, 3 અને 5
(B) ફક્ત 2, 3, 4  અને 5
(C) ફક્ત 1, 3, 4 અને 6
(D) 1, 2, 3, 4, 5 અને 6

33. ગુજરાતનાં સ્થાપત્ય વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) સિદ્ધપુરમાં રુદ્રમહાલય સોલંકી કાળમાં બાંધવામાં આવ્યો હતો.
(2) ધોળકાનું મલાવ તળાવ સોલંકી કાળમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું.
(3) મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર સોલંકી કાળમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું.
(4) પ્રધુમનસૂરિ નામના જૈન મુનીએ પાલિતાણાના શેત્રુંજય ડુંગર ઉપર જૈન મંદિરો બંધાવ્યા હતાં.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફ્ક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફકત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

34. રાજયપાલની સત્તાઓ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) રાજયપાલ રાજયની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક કરે છે.
(2) રાજયપાલ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષની નિમણૂક કરે છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કર્યું / કયાં વિધાન/વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(B) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

35. GDP (Nominal Rate) - સકલ ઘરેલુ ઉત્પાદ (સામાન્ય દર) ને આધારે ભારતના વિશ્વમાં સ્થાન અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો: 

(1) GDP (Nominal Rate) - સકલ ઘરેલુ ઉત્પાદ (સામાન્ય દર) ને આધારે અત્યારે ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં પાંચમા ક્રમે છે. 
(2) ભારત આઝાદ થયું ત્યારે GDP (Nominal Rate) - સકલ ઘરેલુ ઉત્પાદ (સામાન્ય દર) ને આધારે તેનું સ્થાન છઠ્ઠા ક્રમે હતું. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(A) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

36. ગ્રીન હાઇડ્રોજનના સંદર્ભમાં નીચેનાં વિધાનો ચકાસો.

1. કાર્બનની તીવ્રતા ઘટાડવા અને અશ્મિભૂત ઇંધણનો ઉપયોગ ઘટાડવા ભારત સરકારે ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન માટે 2023-24ના બજેટમાં ફાળવણી કરી છે.
2. 2030 સુધીમાં પાંચ મિલિયન ટન ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું/ કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(A) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

37. કોલેજના પ્રવાસમાં 40 વિધાર્થીઓ અને 60 વિધાર્થિનીઓ ભાગ લે છે. પ્રવાસનો માથાદીઠ ખર્ચ રૂ.1200 થાય છે. વિદ્યાર્થિનીઓને ખર્ચમાં 40% છૂટ આપવાનો અને છૂટનો ખર્ચ વિધાર્થીઓ વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચી લેવાનો હોય તો દરેક વિદ્યાર્થીએ કેટલો ખર્ચ ચૂકવવાનો થાય?

(A) રૂ. 1700
(B) રૂ. 1850
(C) રૂ. 1920
(D) રૂ. 1950

38. The old lady __________ I met in your house is my neighbour.

(A) who
(B) whose
(C) whom
(D) see

39. How do you think the ant felt on __________ a leaf?

(A) wet
(B) dry
(C) finding
(D) see

40. 'ક્ષુતૃપા' શબ્દ માટે સંધિવિગ્રહનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

(A) ક્ષુ + તૃષા
(B) ક્ષુધા + તૃષા
(C) ક્ષુધ + તૃષા
(D) क्षुઘ્+ તૃષા

41. 'કેલિડોસ્કોપ' નામની પ્રસિદ્ધ કટાર તથા આ જ નામની પુસ્તકશ્રેણીના તાજેતરમાં અવસાન પામેલા લેખકનું નામ જણાવો.

(A) ભગવતીકુમાર શર્મા
(B) ભૂપત વડોદરિયા
(C) મોહમ્મદ માંકડ
(D) ઉમાશંકર જોશી 

42. ગુજરાત પોલીસની ઈ-એફઆઈઆર સેવા અંગે નીચેનાં વિદ્યાનો ધ્યાને લો:

(1) આ સેવા હેઠળ કોઈ પણ ગુનાની એફઆઈઆર ઓન લાઇન દાખલ કરી શકાય છે.
(2) આ સેવા હેઠળ તમામ પ્રકારના ચોરીના ગુનાની એફઆઈઆર ઓન લાઇન દાખલ કરી શકાય છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું /કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(A) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

43. ગુજરાતનાં ઇતિહાસ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી.
(2) પાટણની રાણીની વાવ મીનળદેવીએ બંધાવેલ હતી.
(3) જૂનાગઢના શાસક રા' ખેંગારની દીકરી ઉદયમતીનાં લગ્ન ભીમદેવ પહેલા સાથે થયાં હતાં.
(4) મૂળરાજ સોલંકીએ ‘સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન' ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1 અને 2
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 2 અને 4
(D) ફક્ત 1 અને 3

44. સંસ્થા અને સ્થાપક વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લોઃ


ઉપરના જોડકાં પૈકી ક્યાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

45. જોડકાં જોડો.


બંધારણનો ભાગ અને તેમાં સમાવિષ્ટ બાબતને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

A. 1 - ઘ, 2 - ગ, 3 - ખ, 4 - ક 
B. 1 - ક, 2 - ખ, 3 - ગ, 4 - ઘ
C. 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ
D. 1 - ક, 2 - ગ, 3 - ખ, 4 - ઘ

46. જોડકાં જોડો.


પુસ્તકાલય અને તે જે જિલ્લામાં આવેલ છે તેને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

A. 1 - ખ, 2 - ગ, 3 - ઘ, 4 - ક 
B. 1 - ગ, 2 - ખ, 3 - ઘ, 4 - ક
C. 1 - ખ, 2 - ગ, 3 - ક, 4 - ઘ
D. 1 - ગ, 2 - ખ, 3 - ક, 4 - ઘ

47. એક ખેડૂતને પોતાના પિતાની 100 વિઘા જમીનમાંથી પાંચ ભાઈઓ-બહેનો વચ્ચે સરખા ભાગે વહેંચણી થતાં તેના ભાગની જમીન મળી ત્યાર બાદ તેણે 4 વિઘા જમીન નવી ખરીદી, ત્યાર બાદ તેની પાસેની કુલ જમીન પૈકી 2/3 જમીન તેણે તેના સંતાનોને આપી દીધી તો તેની પાસે કેટલી જમીન બાકી રહેશે?

(A) 8 વિઘા 
(B) 12 વિઘા
(C) 16 વિઘા
(D) 24 વિઘા

Solution

ખેડૂતોના ભાગમાં 20 વિઘા જમીન આવે.
ખેડૂતે 4 વિઘા નવી જમીન ખરીદી.
એટલે ખેડૂત પાસે 24 વિઘા જમીન થઈ.
2/3 જમીન તેણે તેના સંતાનોને આપી દીધી.

= 24 * 2 / 3
= 48 / 3
= 16 વિઘા (જમીન તેણે તેના સંતાનોને આપી દીધી)
= (24-16) 
= 8 વિઘા (ખેડૂત પાસે 8 વિઘા જમીન બાકી રહેશે).

48. When I came to my cave, I ran inside it, as if I was __________.

(A) chased
(B) being chased
(C) be chased
(D) having chased

49. They were all __________ the same way and all of them __________ beards of various shapes and colours. 

(A) dress, have
(B) dressed, have
(C) dress, had
(D) dressed, had

50. 'હતો નરસિંહ, હતી મીરાં, ખરા ઈલ્મી, ખરાં શુરાં' - આ ઉક્તિ કોની છે?

(A) કાન્ત
(B) મણિલાલ દ્વિવેદી
(C) કલાપી
(D) આનંદશંકર ધ્રુવ

51. કહેવતો માટે જુદો પડતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) કડવું ઓસડ મા જ પાપ - પારકી મા જ કાન વીંધે
(B) હાથના કર્યા હૈયે વાગે -ખાડો ખોદે તે પડે
(C) વગ ત્યાં પગ – વાડ વિના ઘેલો ના ચડે
(D) બોલ્યું વાયરે જાય, લખ્યું લેખે થાય - લખાણું એ વંચાણું

52. નીચેના પૈકી કયાં ભારતીય ખેલાડીઓએ ઓલિમ્પિક રમતોમાં ચંદ્રક/ચંદ્રકો જીત્યો/જીત્યા છે?

1. પી. ટી. ઉષા
2. સાઇના નેહવાલ
3. પી. વી. સિંધુ
4. મીરાંબાઈ ચાનુ
5. નીરજ ચોપરા
6. મેરી કોમ

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) માત્ર 1, 2, 4, 5 અને 6
(B) માત્ર 2, 3, 4, 5 અને 6
(C) માત્ર 2, 3, 5 અને 6 
(D) 1, 2, 3, 4, 5 અને 6

53. જૈન ધર્મ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યને કારણે જૈન ધર્મનો પ્રસાર કણર્ણાટકમાં થયો.
(2) મગધના રાજા અશોકને કારણે જૈન ધર્મનો પ્રસાર રાજસ્થાનમાં થયો.
(3) કલિંગના રાજા ખારવેલને કારણે, જૈન ધર્મનો પ્રસાર ઓડિશામાં થયો.
(4) પાટલીપુત્રમાં જૈન ધર્મ પરિષદ યોજાઇ હતી.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 1, 2 અને 3
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

54. પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) બંધારણના નવમા ભાગની જોગવાઇઓ બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં દર્શાવેલ રાજ્યોને લાગુ પડતી નથી. 
(2) પંચાયતી રાજ સંસ્થાનું પાંચ વર્ષ પહેલાં વિસર્જન કરવામાં આવેલ હોય અને તેનો સમયગાળો પુરો થવામાં 6 માસથી ઓછો સમય બાકી હોય તો તેની ચૂંટણી કરવી ફરજિયાત છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચો છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહી

55. ગુજરાતના ઐતિહાસિક સ્થળો અને તે કયાં જિલ્લામાં આવેલા છે તે વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો:


ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) ફક્ત 1, 2 અને 5

56. ISFR- 2021ના અહેવાલ મુજબ નીચેનાં રાજ્યોને વન આવરણ વિસ્તારના ફલ ક્ષેત્રકળ સંદર્ભમાં ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) મધ્ય પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર.
(B) અરુણાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા.
(C) મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, છત્તીસગઢ, અરુણાચલ પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ.
(D) છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, મધ્ય પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ.

57. હીરાના એક વેપારી પાસે સરખી કિંમતના 500 હીરા છે. આ હીરાની કુલ કિંમત ₹5 કરોડ છે. જો તેમાંથી ₹50 લાખના હીરાની ચોરી થઈ જાય તો, તે વેપારી પાસે કેટલા હીરા બાકી રહેશે?

(A) 450
(B) 425
(C) 400
(D) 350

Solution : 

5,00,00,000 માંથી એક 0 હું કાઢી નાખું તો 10 ટકા કહેવાય.
હવે, મેં એક ઝીરો કાઢી નાખ્યો એટલે હવે 50 લાખ થઈ ગયા.
એનો મતલબ દસ ટકા હીરા ચોરી થઈ ગયા કહેવાય.
500 હીરા હતા એના 10 ટકા 50 થાય.
હવે 500 હીરામાંથી 50 હીરા ચોરી થઈ ગયા એટલે 450 હીરા બાકી રહેશે.

58. In the morning the hunter came to the tree and _________.

(A) climbing up
(B) climb up
(C) to climb up
(D) started climbing up

59. The words in the sentence below are jumbled.

I went the towards footprint large.
Rearrange the words to make a meaningful sentence and choose the correct answer from below where the words are in order.

(A) I large went towards the footprint.
(B) I went the footprint towards large.
(C) I went towards the large footprint.
(D) I went the large footprint towards.

60. કાવ્યપંક્તિ અને કવિ વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો: 


ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

61. 'આગળ અગવાડું ને પાછળ પછવાડું' આ કહેવતનો સાચો અર્થ પસંદ કરો.

(A) આગળ દુ:ખ હશે તો પછી સુખ આવશે
(B) આગળ પાછળ એકનું એક
(C) આજે અહીં તો કાલે ત્યાં
(D) નવું નવ દિવસ

62. નીચેના પૈકી કયા દેશોમાં ભારતીય ઉપખંડના મૂળની વ્યક્તિ વડાપ્રધાન અથવા નાયબ વડાપ્રધાનના હોદ્દા ઉપર ફરજ બજાવે છે? 

1. યુ. એસ. એ.
2. યુનાઇટેડ કિંગડમ
3. આયરલેન્ડ
4. નેધરલેન્ડ

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1 અને 2
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 3 અને 4
(D) ફક્ત 1, 2 અને 3

63. સિંધુ સંસ્કૃતિ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) સિંધુ સંસ્કૃતિનું બંદર ધોળાવીરા ગુજરાતમાં આવેલું છે.
(2) સિંધુ સંસ્કૃતિનું મથક કાલિબંગન રાજસ્થાનમાં આવેલું છે.
(3) મોહે- જો- દડોમાંથી પુરોહિતનું શિલ્પ મળી આવેલું છે.
(4) કાંસ્ય નર્તકીનું શિલ્પ હરપ્પામાંથી મળી આવેલું છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

64. પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) આ સંસ્થાઓની ચૂંટણી રાજય ચૂંટણીપંચ દ્વારા યોજવામાં આવે છે.
(2) રાજય ચૂંટણીપંચ ભારતના ચૂંટણીપંચના તાબા હેઠળ કામ કરે છે.
ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે??

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

65. અર્થતંત્ર વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા વ્યાજના દરો વધારવાથી ફુગાવો વધી શકે.
(2) કોવિડ જેવી મહામારીને કારણે ઉત્પાદન ઘટે તો ફુગાવો વધી શકે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

66. GST કાઉન્સિલના સંદર્ભમાં નીચેનાં પૈકી ક્યાં વિધાનો સાચાં છે?

1. GST કાઉન્સિલ એક વૈધાનિક સંસ્થા છે.
2. GST કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ તરીકે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી હોય છે.
3. GST કાઉન્સિલની તમામ ભલામણો રાજય સરકારો તથા કેન્દ્ર સરકાર માટે બંધનકર્તા છે.
4. રાજય સરકાર દ્વારા અધિકૃત કોઈ પણ મંત્રી GST કાઉન્સિલના સભ્ય હોઈ શકે છે. ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

67. 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે 720 કિલોમીટર અંતર કાપતાં કેટલો સમય લાગે?

(A) 36 કલાક
(B) 26 કલાક
(C) 16 કલાક
(D) 10 કલાક

68. Where is the child _________ parents have come to school?

(A) who
(B) whose
(C) whom
(D) which

69. She pushed off a leaf and let it _________ down.

(A) glide
(B) glided
(C) will glide
(D) glode

70. નીચે આપેલાં વિધાનો વિષે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. એક ઉત્તમ ગ્રંથ જ હારી ગયેલાં સ્ત્રી-પુરુષોને બેઠાં થવાનાં આંતરિક નિમિત્તો સંપડાવે છે.
2. એક ઉત્તમ ગ્રંથ જ હારી ગયેલા સ્ત્રી-પુરુષોને બેઠાં થવાના આંતરિક નિમિત્તો સંપડાવે છે.
3. મારાં સ્વર્ગસ્થ મિત્રોમાં મનુબહેન મને ઘણા ગમતા હતા કેમકે બીજા લોકોનાં સુખદુઃખ તે જાણી લેતાં હતાં.
4. મારાં સ્વર્ગસ્થ મિત્રોમાં મનુબહેન મને ઘણાં ગમતાં હતાં કેમકે બીજા લોકોનાં સુખદુ:ખ તે જાણી લેતાં હતાં.

(A) વિધાન 1 અને 3 સાચાં છે
(B) વિધાન 1 અને 4 સાચાં છે
(C) વિધાન 2 અને 4 સાચાં છે
(D) વિધાન 2 અને 3 સાચાં છે

71. નીચેના પૈકી શુદ્ધ વાક્યનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ગાડીમાં અનાજ ભરાય રહ્યું હતું.
(B) વિધાર્થીનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હોય છે – ઉત્તમ અભ્યાસ.
(C) તમે મા સારું કામ તો સારુ કરો.
(D) મારે હૈયે શું આનંદ ઉમટયો છે!

72. નીચેનાં દેશો પૈકી કયા દેશોનો સમાવેશ જી-20 દેશોમાં થાય છે?

1. ફ્રાંસ 
2. ભારત
3. ચીન
4. રશિયા
5. દક્ષિણ કોરિયા
6. દક્ષિણ આફ્રિકા

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2, 3 અને 4
(B) ફક્ત 1, 3, 5 અને 6
(C) ફક્ત 1, 2, 4, 5 અને 6
(D) 1, 2, 3, 4, 5 અને 6

73. મહાત્મા ગાંધીની આત્મકથા 'સત્યના પ્રયોગો' નો અંગ્રેજી અનુવાદ કોણે કર્યો હતો ?

(A) જવાહરલાલ નેહરુ
(B) સરદાર પટેલ
(C) મહાદેવભાઇ દેસાઇ
(D) ભુલાભાઈ દેસાઇ

74. રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે?

(A) 21 ફેબ્રુઆરી
(B) 21 એપ્રિલ
(C) 21 જૂન
(D) 24 એપ્રિલ

75. આર્થિક સર્વેક્ષણ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે?

(A) નાણાં પ્રધાન
(B) નાણાં સચિવ
(C) નાણાં સલાહકાર
(D) નીતિ આયોગના અધ્યક્ષ

76. ગ્રહોની સંખ્યા ગણવા ક્યાં એમનો ઉપયોગ થાય છે? 

(A) મીટર
(B) કિલોમીટર
(C) પ્રકાશવર્ષ
(D) ઉપરમાંથી એક પણ નહીં

77. 15 વ્યક્તિના જૂથમાં 7 વ્યક્તિ ગુજરાતી વાંચી શકે છે અને 8 વ્યક્તિ મરાઠી વાંચી શકે છે, જયારે 3 વ્યક્તિ બંનેમાંથી એક પણ ભાષા વાંચી શકતી નથી તો કેટલી વ્યક્તિ બંને પૈકી કોઈ એક જ ભાષા વાંચી શકતી હશે?

(A) 3
(B) 6
(C) 9
(D) 127 વ્યક્તિ ગુજરાતી વાંચી શકે છે.
8 વ્યક્તિ મરાઠી વાંચી શકે છે.
ટોટલ ગુજરાતી અને મરાઠી 15 વ્યક્તિ છે.
જયારે 3 વ્યક્તિ બંનેમાંથી એક પણ ભાષા વાંચી શકતી નથી.
એટલે 15 માંથી 3 નીકળી ગયા એટલે 12 બાકી રહ્યા.

કોઈ એક જ ભાષા વાંચી શકતી હોય તેવા કેટલા વ્યક્તિ છે?

ગુજરાતી - 4
મરાઠી - 5

એટલે 4 + 5 = 9

ટોટલ 9 વ્યક્તિ એક જ ભાષા વાંચી શકે છે.

78. Shh! The baby is __________ Don't make sound, or she will _________.

(A) sleep, wake up
(B) sleeping, wake up
(C) to sleep, wake up
(D) sleeping, waking up

79. What happened when you _________ do as they asked you to do?

(A) didn't
(B) doesn't
(C) does not
(D) have

80. માત્ર દ્વિગુ સમાસ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) બેચાર, નવરાત્રી, પંચાંગ
(B) સપ્તાહ, ચતુરંગ, ચતુરાઈ
(C) ત્રિલોક, પંચબાણ, પંચાશ
(D) ષડંગ, સમાદ્રિ, દ્વિગુણ

81. નીચેના પૈકી ‘વિજીત' શબ્દનો / ના સમાનાર્થી શબ્દ / શબ્દો કયો / કયા છે?

1. જિતાયેલું
2. હારેલું
3. વીજળી
4. દામિની

નીચેનાં વિકલ્પમાંથી પસંદ કરો.

(A) માત્ર 1
(B) માત્ર 1 અને 2
(C) માત્ર 2 અને 4
(D) માત્ર 3 અને 4

82. JNNURM યોજના નીચેના પૈકી શાને સંબંધિત છે?

(A) શહેરી રોજગાર
(B) ઔધોગિક
(C) ગ્રામીણ રોજગાર 
(D) શહેરી આંતર માળખું

83. રાજા રામમોહન રાય વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) તેઓએ 'આત્મીય સભા'ની સ્થાપના કરી હતી.
(2) તેઓએ મૂર્તિપૂજાનો વિરોધ કર્યો હતો.
(3) તેઓએ હિન્દુ ધર્મનો ખ્રિસ્તી મિશનરીઓની ટીકાઓ સામે બચાવ કર્યો હતો.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 1 અને 2
(C) ફક્ત 2
(D) 1, 2 અને 3

84. ભારતના રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો.

1. તેઓ રાજયપાલની નિમણૂક કરે છે.
2. તેઓ સેનાની ત્રણે પાંખના વડા છે
3. તેઓ લોકસભાના સ્પીકરની નિમણૂક કરે છે.
4. તેઓ સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક કરે છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 1, 3 અને 4
(C) ફક્ત 2, 3 અને 4
(D) ફક્ત 1, 2 અને 4

85. શહેરો અને તેમાંથી / તેની પાસેથી પસાર થતી નદીઓ વિશે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લોઃઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

86. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ (UNEP)ના નેજા હેઠળ સ્થળાંતરિત પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals)ની પર્યાવરણલક્ષી સંધિ પરની 13મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીઝ (COP) નું આયોજન નીચેનાં પૈકી ક્યા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું હતું?

(A) ગાંધીનગર
(B) ગ્લાસગો
(C) પેરિસ
(D) બોન

87. એક ગામની કુલ વસ્તી 1200 છે. સ્ત્રી અને પુરુષનું પ્રમાણ 5:3 હોય તો સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી?

(A) 350
(B) 450
(C) 550
(D) 750

Solution : 

ગામની કુલ વસ્તી 1200
સ્ત્રીનું પ્રમાણ 5
પુરુષનું પ્રમાણ 3

= 1200 * 5/8
= 750

88. One day the mother-in-law of a Santhal bridegroom _________ a special dish for him when he visited her.

(A) cook
(B) cooked
(C) cooking
(D) will cook

89. What __________ the dotted line on the map show?

(A) does
(B) do 
(C) is
(D) was

90. "મોહે પનઘટ પર નંદલાલ છેડ ગયો રે” પ્રસિદ્ધ ગીતના કવિ કોણ છે?

(A) રઘુનાથ બ્રહભટ્ટ
(B) નરસિંહ મહેતા
(C) દયારામ
(D) હરીન્દ્ર દવે

91. કહેવતો માટે જુદો પડતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) બહુ ડાહ્યો બહુ ખરડાય – ચેતતા નર સદા સુખી
(B) ખાધું ખભે આવે – ભૂખ્યું એને કાંઇ ન દુ:ખ્યું
(C) ઝાઝી સુયાણીએ વેતર વંઠે – એક હાથે તાળી ન પડે
(D) અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ – લોભે લક્ષણ જાય

92. 2022માં રમાયેલ 36મો રાષ્ટ્રીય રમતોત્સવ નીચેનાં પૈકી કયાં શહેરોમાં યોજવામાં આવ્યો હતો?

1. ગાંધીનગર
2. સુરત
3. જામનગર
4. ભાવનગર

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 1, 2 અને 4
(C) ફક્ત 2, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

93. ભારતીય શિલ્પ, સ્થાપત્ય તથા ચિત્રકળા વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) ખજુરાહોમાં કંદારીયા મહાદેવ મંદિર આવેલ છે.
(2) પદ્મપાણિનું ચિત્ર અજંતાની ગુફાઓમાં આવેલ છે.
(3) કૈલાશ મંદિર ઇલોરામાં આવેલ છે.
(4) રથ મંદિરો મહાબલિપુરમમાં આવેલ છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

94. નીચેનાં પૈકી શાની ચૂંટણી દર પાંચ વર્ષે કરવામાં આવે છે?

1. લોકસભા
2. રાજયસભા
3. વિધાનસભા
4. સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ 

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2 અને 4
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

95. રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ 1 સાદિયાથી ઘુબરી સુધી.
(2) રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ 2 હલ્દીયાથી અલ્હાબાદ સુધી.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

96. ગુજરાતની ભૂગોળની બાબતે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

1. India State of Forest Report - 2021 ના અહેવાલ મુજબ ગુજરાતમાં વૃક્ષ આવરણનું ક્ષેત્રફળ રાજ્યના કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારના માત્ર 2.8 ટકા છે.
2. ગુજરાતમાં કુલ 8 કૃષિ આબોહવા ક્ષેત્રો (Agro-climatic Zones) છે.
3. ગુજરાતમાં કુલ પાંચ સિસ્મિક ઝોન છે.
4. રાજ્યના 8 કૃષિ આબોહવા ક્ષેત્રો (Agro-climatic Zones) માં સૌથી વધારે શુષ્ક ક્ષેત્ર (Arid Zone)
સૌરાષ્ટ્રમાં છે. 

ઉપરનાં વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 3 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2 
(D) 1, 2, 3 અને 4

97. અત્યારે બપોરના 12 વાગીને 30 મિનિટ થઈ હોય તો ત્રણ લાખ ત્રણ હજાર સેકન્ડ પછી કેટલા વાગ્યા હશે?

(A) સાંજના 7 વાગી ને 20 મિનિટ
(B) રાત્રિના 11 વાગી ને 10 મિનિટ
(C) બપોરના 12 વાગી ને 50 મિનિટ
(D) રાત્રીના 12 વાગી ને 40 મિનિટ

Solution :

3,03,000 સેકન્ડ ને આપણે મિનિટમાં ફેરવીશું.
= 3,03,000/60
= 5,050 મિનિટ

હવે 5,050 ને આપણે કલાકમાં ફેરવીશું.
= 5,050 / 60
= 84 કલાક

84 કલાકને હવે આપણે દિવસમાં ફેરવીશું.
= 3 દિવસ 12 કલાક


98. __________ you ever been in trouble like him? Did __________ help you?

(A) was, no one
(B) has, some one
(C) is, some one
(D) have, any one

99. The words in the sentence below are jumbled.

Suddenly he into slipped fell water and Rearrange the words to make a meaningful sentence and choose the correct answer from below where the words are in order.

(A) Suddenly he slipped into water fell and.
(B) Suddenly he into water slipped and fell.
(C) Suddenly he slipped and fell into water.
(D) Suddenly he fell into water slipped and.

100. 'રેવા' ફિલ્મ કઈ નવલકથાને આધારે બનેલી છે?

(A) તત્ત્વમસિ
(B) નમામિ દેવી નર્મદે
(C) પરિક્રમા નર્મદા મૈયાની
(D) જિગર અને અમી

For More Detail Contact Us And Follow On Study For Buddies

Thank You

No comments:

Post a Comment